ABOUT ME

Pet Photography

BuddyLand憑著對寵物的熱愛及多年飼養狗隻經驗,以第一隻領養的寵物名字Buddy, 創立了BuddyLand Photography 寵物攝影。

BuddyLand Photography 係以紀實嘅拍攝方式透過主人同毛孩互動,捕捉同拍攝毛孩開心自然流露嘅重要時刻。
 

BuddyLand憑著對寵物的熱愛及多年飼養狗隻經驗,以第一隻領養的寵物名字Buddy, 創立了BuddyLand Photography 寵物攝影。

BuddyLand Photography 係以紀實嘅拍攝方式透過主人同毛孩互動,捕捉同拍攝毛孩開心自然流露嘅重要時刻。